કઠલાલ નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ફોન નંબર ની માહિતી


કર્મચારીનું નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર કામગીરી
શ્રીમતી નિલમબેન.ડી.રોય ચીફ ઓફીસર શ્રી 9909834973 સરકારશ્રી અને ચૂંટાયેલ બોડીની સુચના મુજબ સ્‍ટાફ પાસે કામગીરી કરાવવી.
નારણભાઈ ચૌધરી એકાઉટન્‍ટ 9737337062 રોજમેળ,બીલ ચુકવણી.
હીરેનભાઈ ૫ટેલ મ્‍યુ.ઈજનેર 9725607854 વિકાસ કામ,બાંધકામ ૫રમીશન.
વિશ્વજીતભાઈ મહીડા મ્‍યુ.ઈજનેર 9033972330 ફાયર એન.ઓ.સી, ટાવર ૫રમીશન.
શાહ રાકેશકુમાર દિનુભાઈ કલાર્ક 9879598992 જન્‍મ -મરણના દાખલા.
કા.૫ટેલ અજીતભાઈ ચીમનલાલ વસુલાત કલાર્ક 9173058916 આવક-જાવક,મેરેજ સર્ટી, મિલકત ટ્રાન્‍સફર,નવીન આકારણી,ઠરાવ બુક.
મહેરીય હેમંતકુમાર દિનેશભાઈ શો૫ ઇન્સપેક્ટર 9714334653 શો૫ એકટ અને વ્‍યવસાય વેરો.
ભાવસાર સંદિ૫કુમાર જયંતિભાઈ ઈન્‍ટરનલ ઓડીટર 8128672025 બીલ ચકાસણી,ટેન્‍ડર અને વિકાસના કામ.
કૃષ્‍ણકાંતભાઈ વાધેલા સેનેટરી ઇન્સપેક્ટર 9510103288 સેનેટરી અને ગટર વિભાગ.
શેખ ઈરફાનહુસૈન એમ સેનેટરી ઇન્સપેક્ટર 9824371441 સેનેટરી અને ગટર વિભાગ.
તૃપ્‍તીબેન.એન.૫ટેલ સમાજ સંગઠક 9265149587 સામાજીક પ્રવૃતિ.
જુનેદભાઈ દોલતી આવાસ યોજના 8469374648 આવાસ યોજના.
રાજેશ પુરબીયા ગટર સફાઈ કામદાર 7226845194 ગટર સફાઈ કામગીરી.
મનેભાઈ રામાંભાઈ બારૈયા ગટર ડ્રાઈવર 9624791819 ગટરની ગાડી ચલાવવાનું.
રોહીત જશુભાઈ મણીભાઈ વાયરમેન 9429071850 લાઇટ રિપેરિંગ.
રાવલ ગીરીશભાઈ વાયરમેન 9429071850 લાઇટ રિપેરિંગ.
ગોહીલ રણજીતભાઈ.આર પાણી પુરવઠા વિભાગ 9624274554 પાણી પુરવઠા વિભાગ.
૫રમાર જયંતિભાઈ ભઈજીભાઈ પાણી પુરવઠા વિભાગ 8690886537 પાણી પુરવઠા વિભાગ.
૫રમાર વિજયભાઈ મફતભાઈ પાણી પુરવઠા વિભાગ 9023202386 પાણી પુરવઠા વિભાગ.
મુકેશભાઈ રામાંભાઈ બારૈયા એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ ડ્રાઈવર 9714923817 જે.સી.બી,એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ,ફાયર.
રામાભાઈ બુધાભાઈ ભોઈ ટ્રેકટર ડ્રાઈવર 9574541348 ટ્રેકટર ડ્રાઈવર.
અશોકભાઈ સો.૫રમાર ટ્રેકટર ડ્રાઈવર 9714462733 ટ્રેકટર ડ્રાઈવર.
સોલંકી ભાવિનકુમાર અરવિંદભાઈ ડ્રાઈવર 7046745775 ડ્રાઈવર.
બારૈયા કૌશિકભાઈ મહેશભાઈ ડ્રાઈવર 6356046150 ડ્રાઈવર.
પ્રવિણકુમારે.કે.હરિજન મુકાદમ 7874181076 સફાઈ કામદાર દેખરેખ.

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


  All rights reserved @ KATHLAL NAGARPALIKA                                                                        Total Visitor :  3273

 સંપર્ક:- કઠલાલ નગરપાલિકા, કઠલાલ
 (O).02691-243408  E-Mail : kathlal_palika@yahoo.co.in                                                                   Remote Support