કઠલાલ નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ફોન નંબર ની માહિતી


નામ :- શ્રીમતી નીલમબેન રોય
વિભાગ:-
હોદ્ધો:- ચીફ ઓફિસર શ્રી
 
નામ:- શ્રી સંદીપકુમાર જે. ભાવસાર
વિભાગ:- સામાન્ય વહીવટી વિભાગ
હોદ્ધો:-ઇ. ઓડીટર
 
નામ :- શ્રી સંજયભાઈ પી. ગોહિલ
વિભાગ:- હિસાબી શાખા
હોદ્ધો :- હિશાબનીશ
 
નામ :- શ્રી અજીતભાઈ સી. પટેલ
વિભાગ:- ટેક્ષ શાખા
હોદ્ધો :- ક્લાર્ક
 
નામ :- શ્રી રાકેશકુમાર ડી.શાહ
વિભાગ:-જન્મ મરણ શાખા
હોદ્ધો :- ક્લાર્ક
 
નામ :- શ્રી ઇરફાનહુસૈન એમ શેખ
વિભાગ:-
હોદ્ધો :- શોપ ઇન્સ્પેક્ટર
 
નામ :-
વિભાગ:-
હોદ્ધો :-
 
નામ :- શ્રી મૌલિકકુમાર પી. પટેલ
વિભાગ:-
હોદ્ધો :- ક્લાર્ક
 
નામ :- શ્રી હેમંતકુમાર ડી. મહેરીય
વિભાગ:- સેનીટેશન શાખા
હોદ્ધો :-
 
નામ :- શ્રી રણજીતભાઈ ગોહિલ
વિભાગ :- પાણી પુરવઠા શાખા
હોદ્ધો :-
 
નામ :- શ્રી જશુભાઈ એમ. રોહિત 
વિભાગ:-
હોદ્ધો :- વાયરમેન  
 
નામ :- શ્રી ગિરીશભાઈ રાવળ
વિભાગ:-
હોદ્ધો :- વાયરમેન
 
નામ :- શ્રી મુકેશભાઇ પરમાર
વિભાગ:-
હોદ્ધો :- એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર
 
નામ :- શ્રી ઉદેસિંહ બારૈયા
વિભાગ:-
હોદ્ધો :- ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર
 
નામ :- શ્રી અશોકકુમાર સી. પરમાર  
વિભાગ:-
હોદ્ધો :-ટ્રેક્ટર ડ્રાઈવર
 
નામ :- શ્રીમતી તૃપ્તિબેન એન. પટેલ
વિભાગ:-
હોદ્ધો :- સમાજ સંગઠક 
 
       
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


  All rights reserved @ KATHLAL NAGARPALIKA                                                                        Total Visitor :  3259

 સંપર્ક:- કઠલાલ નગરપાલિકા, કઠલાલ
 (O).02691-243408  E-Mail : kathlal_palika@yahoo.co.in                                                                   Remote Support