કઠલાલ નગરપાલિકા ના સભ્યની માહિતી


નામ:- શ્રીમતિ રમીલાબેન તુલસીભાઇ થોરી
હોદ્ધો:- પ્રમુખ
ફોન નંબર:- 6353713806
નામ:- શ્રી હર્ષદકુમાર અંબાલાલ ૫ટેલ
હોદ્ધો:- ઉપપ્રમુખ
ફોન નંબર:- 7069921314
નામ:- શ્રીમતિ સ્મિતાબેન ગોપાલભાઇ ૫ટેલ
હોદ્ધો:- ચેરમેન, કારોબારી સમિતિ
ફોન નંબર:- 8283841733
નામ:- શ્રી ગૌતમસિંહ દલ૫તસિંહ ચૌહાણ
હોદ્ધો:- પક્ષના નેતા
ફોન નંબર:- 9624343003
નામ:- શ્રી આસીકહુસેન ફતેમહંમદ મલેક
હોદ્ધો :- દંડક
ફોન નંબર:- 9909990349
નામ:- શ્રીમતિ આશાબેન સોઢા૫રમાર
હોદ્ધો:- સભ્ય
ફોન નંબર:- 8849099671
નામ:- શ્રી મફતભાઇ ગલાભાઇ સોઢા૫રમાર
હોદ્ધો:- ચેરમેન, માર્કેટ સમિતિ
ફોન નંબર:- 9825854837
નામ:- શ્રીમતિ મનીષાબેન જિતેન્દ્રકુમાર ૫ટેલ
હોદ્ધો :- ચેરમેન, ટ્રાન્સપોર્ટ સમિતિશ્રી
ફોન નંબર:- 9879210086
નામ:- શ્રીમતિ ભૂરીબેન ગોવિંદભાઇ સોલંકી
હોદ્ધો :-સભ્ય
ફોન નંબર:- 9879994686
નામ:- શ્રી નિલેશકુમાર રાવજીભાઇ ૫રમાર
હોદ્ધો :- સભ્ય
ફોન નંબર:- 8160048779
નામ:- શ્રી ગણ૫તસિંહ શંકરભાઇ ૫રમાર
હોદ્ધો :- સભ્ય
ફોન નંબર:- 9638882161
નામ:- શ્રી મંજુલાબેન મંગાભાઇ થોરી
હોદ્ધો :-સભ્ય
ફોન નંબર:- 9924424861
નામ:- શ્રી મીતેશકુમાર વિભાકરભાઇ શાહ
હોદ્ધો:- ચેરમેન, ટેક્સ સમિતિ
ફોન નંબર:- 9825769599
નામ:- શ્રી જિગ્નેશકુમાર હર્ષદભાઇ ભાવસાર
હોદ્ધો :- ચેરમેન, દીવાબત્તી સમિતિ
ફોન નંબર:- 8780767087
નામ:- શ્રીમતિ તહેસીનબાનું વાસીમરાજા ચૌહાણ
હોદ્ધો:- સભ્ય
ફોન નંબર:- 8140302954
નામ:- શ્રીમતિ સંગીતાબેન રાકેશકુમાર ૫ટેલ
હોદ્ધો:- સભ્ય
ફોન નંબર:- 9879439189
નામ:- શ્રી પ્રશાંતકુમાર દિલી૫ભાઇ ૫ટેલ
હોદ્ધો:- સભ્ય
ફોન નંબર:- 9825069975
નામ:- શ્રી જશભાઇ શીવાભાઇ ક્રિશ્વિયન
હોદ્ધો:- સભ્ય
ફોન નંબર:- 9925868535
નામ:- શ્રીમતિ જશીબેન ઇકાજી ભીલ
હોદ્ધો:- ચેરમેન, સેનેટરી સમિતિ
ફોન નંબર:- 9974685075
નામ:- શ્રીમતિ અનીસાબેન આબીદભાઇ મલેક
હોદ્ધો:- સભ્ય
ફોન નંબર:- 9601072402
નામ:- શ્રી પ્રકાશકુમાર જયંતિભાઇ ૫ટેલ
હોદ્ધો:- ચેરમેન, બાંધકામ સમિતિ
ફોન નંબર:- 9879420926
નામ:- શ્રી અસગરભાઇ મીરૂભાઇ રાઠોડ
હોદ્ધો:- ચેરમેન, ડ્રેનેજ સમિતિ
ફોન નંબર:- 9879159082
નામ:- શ્રીમતી સલમાબેન સિકંદરભાઇ વ્હોરા
હોદ્ધો:- ચેરમેન, પાણી પુરવઠા સમિતિ
ફોન નંબર:- 9726172974
નામ:- શ્રીમતિ વર્ષાબેન મેહુલભાઇ ભોઇ
હોદ્ધો:- ચેરમેન, અગ્નિશમન સમિતિ
ફોન નંબર:- 7990555902
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


  All rights reserved @ KATHLAL NAGARPALIKA                                                                        Total Visitor :  3286

 સંપર્ક:- કઠલાલ નગરપાલિકા, કઠલાલ
 (O).02691-243408  E-Mail : kathlal_palika@yahoo.co.in                                                                   Remote Support