કઠલાલ નગરપાલિકા ના સભ્યશ્રી ફોન નંબર ની માહિતી


નામ:- શ્રી પ્રશાંતકુમાર દિલીપભાઇ પટેલ
હોદ્ધો:- પ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર :- 9825069975
નામ:- શ્રી મનોજકુમાર કાળાભાઈ બારૈયા
હોદ્ધો:- ઉપપ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:- 9978267544
નામ:- શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર જયંતીભાઈ પટેલ
હોદ્ધો:- કારોબારી ચેરમેનશ્રી
ફોન નંબર :-9879091023
નામ:- શ્રીમતિ જવેરબેન જગદીશભાઇ
       સોઢાપરમાર
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 7359899571
નામ:- શ્રી ભાનુપ્રસાદ છોટાભાઇ પટેલ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9428152488
નામ:- શ્રીમતિ તોરલબેન પ્રશાંતકુમાર પટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9687040540
નામ:- શ્રીમતી શકુંતલાબેન શૈલેશકુમાર
       સોઢા પરમાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :-9829299323
નામ:- શ્રીમતિ કાન્તાબેન રમેશભાઈ પરમાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9601043797
નામ:- શ્રી નવીનભાઈ છોટુભાઇ પટેલ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9825634102
નામ:- શ્રી વિષ્ણુભાઈ મગનભાઇ સોઢા પરમાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9408317165
નામ:- શ્રીમતિ સિતાબેન અભેસિંહ સોલંકી
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9724995497
નામ:- શ્રી જયેન્દ્રભાઈ બંસીલાલ જોશી
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9712272932
નામ:- શ્રીમતી મનીષાબેન વિપુલકુમાર
       ભાવસાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9879152380
નામ:- શ્રીમતિ મુમતજબેન પરવેજભાઈ વહોરા
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9726831271
નામ:-શ્રી મહમદ્શફી કાળુભાઇ કારીગર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9723018944
નામ:- શ્રી મંગાભાઈ સામતાભાઈ થોરી
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9924424861
નામ:- શ્રી જસુભાઈ શિવાભાઈ ક્રિશ્ચિયન
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9925868535
નામ:- શ્રીમતિ મકસુદાબીબી યાકુબમિયા
       ચૌહાણ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 
નામ:- શ્રીમતી યાસમીનબાનુ ફારૂકભાઈ
        કારીગર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 
નામ:-શ્રી રજનીકાંતભાઈ મોતીલાલ ભાવસાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9727519380
નામ:-શ્રીમતી રાબિયાબાનુ ઇરશાદમિયાં મલેક
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9925472780
નામ:- શ્રી વનરાજ વાહણભાઈ ભરવાડ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9714678304
નામ:-શ્રીમતી ઊર્મિલાબેન વિલ્સનભાઈ પરમાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર : 8485982089;
નામ:- શ્રીમતિ પ્રતિભાબેન જ્યોતીન્દ્રપ્રસાદ
       મહેતા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર :- 9898620674
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


  All rights reserved @ KATHLAL NAGARPALIKA                                                                        Total Visitor :  3254

 સંપર્ક:- કઠલાલ નગરપાલિકા, કઠલાલ
 (O).02691-243408  E-Mail : kathlal_palika@yahoo.co.in                                                                   Remote Support