યુડીપી-78 ની ગ્રાન્ટ માથી થયેલ વિકાસના કામોની યાદી


 

-> યુડીપી-78 સને 2013-14 ની ગ્રાન્ટ માથી થયેલ વિકાસના કામોની યાદી.

ક્રમ કામોના નામ
૦૧ ઐયુબભાઈ કાળાભાઈના ખેતર આગળથી કાળુભાઇ ના ખેતર સુધી સીસી રોડ. (મલેકપુરા ખાડા વિસ્તાર)
૦૨ વિષ્ણુભાઈ મણિભાઈના ખેતર આગળથી રણછોડભાઈ ચુનીભાઈ ના ખેતર સીધી ડામર રોડ.
૦૩ રમેશભાઈ નારણભાઈના ખેતર આગળથી હિમ્મતભાઈ ડાહ્યાભાઇના ખેતર સુધી ડામર રોડ.
૦૪ હિમ્મતભાઈ ડાહ્યાભાઇ ના ખેતર આગળ થી સિકોતર માતા ના મંદિર સુધી સીસી રોડ.
૦૫ માર્કેટયાર્ડ આગળથી રમેશભાઈ મણિભાઇ તળપદા ના ખેતર સુધી ડામર રોડ.
૦૬ પ્રવીણભાઈ હિરભાઈ રોહિતના ખેતર આગળથી શિવાભાઈ ફતાભાઈના ખેતર સુધી ડામર રોડ.
૦૭ પુનમભાઈ મોતીભાઈ ભોઇ ના ઘર પાછળ થી અંબાલાલ ભોઇ ના ઘર પાછળ સુધી રબ્બર પીચીંગ.
૦૮ કાળાભાઈ શેનવાના ઘર પાછળથી મહેબૂબભાઈ ચૌહાણના ઘર પાછળ સુધી રબ્બર પીચીંગ.
૦૯ વોર્ડ નં-૧ માં સાઈબાબાના મંદિર પાછળ જીતપુરા રોડ પીઆર ગોપી તળાવ બ્યુટીફીકેશનનું કામ.


 

-> યુડીપી-78 સને 2014-15 ની ગ્રાન્ટ માથી થયેલ વિકાસના કામોની યાદી

ક્રમ કામોના નામ
૦૧ નગરપાલિકા કચેરી થી ગાયત્રી બ્યુટીપાર્લર સુધી સીસી રોડ.
૦૨ ગાયત્રી બ્યુટિ પાર્લર થી ગોવર્ધન નાથજીના મંદિર સુધી સીસી રોડ.
૦૩ ગોવર્ધન નાથજીના મંદિર થી વૈધનાથ મહાદેવ સુધી સીસી રોડ.
૦૪ મોઢની ખડકી થી આશાપુરી માતાના મંદિર સુધી સીસી રોડ.
૦૫ આશાપુરી માતાના મંદિર થી જૂના સીસી રોડ સુધી સીસી રોડ.
૦૬ જૂના સીસી રોડ થી સતી પીપળી સુધી સીસી રોડ.
૦૭ સાટું પીપળી થી સરદાર પોળ સુધી સીસી રોડ.
૦૮ સરદાર પોળ થી કુવવાડી ખડકી સુધી સીસી રોડ.
૦૯ કુવાવાડી ખડકી થી પટેલ વાડી સુધી સીસી રોડ.
૧૦ પટેલ વાડી થી ઉમિયમાતાના મંદિર સુધી સીસી રોડ.
૧૧ ગાયત્રી ડેરી થી ભારત સ્ટોર સુધી સીસી રોડ.
૧૨ ભારત સ્ટોર થી જૂની બઁક ઓફ ઈન્ડિયા સુધી સીસી રોડ.
૧૩ જૂની બઁક ઓફ ઈન્ડિયા થી નગીન ચોકશીની દુકાન સુધી સીસી રોડ.
૧૪ નગીન ચોકશીની દુકાન થી કસાઈ વાડાના ખાંચા સુધી સીસી રોડ.
૧૫ કસાઈ વાડાના ખાંચા થી ગોવિંદભાઇ ચોક્સીની દુકાન સુધી સીસી રોડ.
૧૬ ગોવિંદભાઇ ચોક્સીની દુકાન થી નાગર પાલિકા સુધી સીસી રોડ.
૧૭ મુખીની ખડકીમાં પેવર બ્લોકનું કામ.
૧૮ મેલડીમાતાના મંદિર થી ચંદુભાઈના ઘર સુધી સીસી રોડ.
૧૯ વેરાઈમાતાના મંદિર નજીક સીસી રોડ નું કામ.
૨૦ હરીઓમભાઈના ઘર થી સોલાના મહાદેવ સુધી સીસી રોડ.
૨૧ સોલાના મહાદેવ નજીક સુધી સીસી રોડ.
૨૨ કદરભાઇ સોડા વાળના ઘર થી પોપટભાઈ ચાવડાની હોટેલ સુધી સીસી રોડ.
૨૩ બાલાભાઈ ગોરવાળાની દુકાન વિસ્તારમાં સીસી રોડ.
૨૪ હારીજનવાસના ઢાળ થી અબ્દુલ્કાઝીણી દુકાન સુધી સીસી રોડ.
૨૫ ઘનશ્યામ વાસણવાળની દુકાન થી રંગીલાપોળના દરવાજા સુધી સીસી રોડ.
૨૬ ચામુંડા કેબલ ઓફિસ થી ભારત રૂ વાળાના ઘર સુધી પેવર બ્લોક નું કામ.
૨૭ ઉમિયમતાના મંદિર થી દૂધની ડેરી સુધી સીસી રોડ.
૨૮ સિરાજભાઈના ઘર થી વ્હોરવાડના નાકા સુધી પેવર બ્લોક નું કામ.
૨૯ બળિયાદેવના મંદિર પાસે પાણીના નિકાલ માટે પાઇપ લાઇન નું કામ.
૩૦ કઠલાલ નગરપાલિકા ના વાહનો મૂકવા માટે સેડ નું કામ.
૩૧ કઠલાલ નગરપાલિકા ના વિવિધ વિસ્તારમાં નવા બાંકડા (૩૦ નંગ).
૩૨ પશુ દવાખાના પાસે આવેલ નગરપાલિકાની રૂમ નું રીનોવેશનનું કામ.
૩૩ કપડવંજ કઠલાલ રોડ થી માલસિંહભાઈ મંગળભાઈના ઘર સુધી સીસી રોડ.
૩૪ ફૂલબાઈમાતાના મંદિર થી ગિરજાબેનના ઘર સુધી સીસી રોડ.

 

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


  All rights reserved @ KATHLAL NAGARPALIKA                                                                        Total Visitor :  3274

 સંપર્ક:- કઠલાલ નગરપાલિકા, કઠલાલ
 (O).02691-243408  E-Mail : kathlal_palika@yahoo.co.in                                                                   Remote Support