જનભાગીદારી માથી થયેલ વિકાસના કામોની યાદી


 

ક્રમ કામોના નામ
૦૧ ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી પ્લોટ નં- ૧ થી ૨૮.
૦૨ ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી પ્લોટ નં- ૫ થી ૯.
૦૩ ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી પ્લોટ નં- ૧૯ થી ૨૫.
૦૪ ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી પ્લોટ નં- ૨૬ થી ૩૨,૪૪,૪૫.
૦૫ ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી પ્લોટ .
૦૬ પ્રભુકૃપા સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ભાગ - ૧.
૦૭ પ્રભુકૃપા સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ભાગ - ૨.
૦૮ પ્રભુકૃપા સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ભાગ - ૩.
૦૯ પ્રભુકૃપા સોસાયટી પ્લોટ નં- ૭ થી ૧૦,૨૧.
૧૦ પ્રભુકૃપા સોસાયટી પ્લોટ નં- ૪૧ થી ૫૦.
૧૧ પ્રભુકૃપા સોસાયટી પ્લોટ નં- ૬૧ થી ૭૦.
૧૨ પ્રભુકૃપા સોસાયટી પ્લોટ નં- ૭૧ થી ૮૦.
૧૩ પ્રભુકૃપા સોસાયટી પ્લોટ નં- ૯૧ થી ૯૪.
૧૪ રઘુનંદન સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ભાગ - ૧.
૧૫ રઘુનંદન સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ભાગ - ૨.
૧૬ રઘુનંદન સોસાયટીમાં પ્લોટ નં-૨૭ થી ૩૫.
૧૭ રઘુનંદન સોસાયટીમાં પ્લોટ નં-૫૪ થી ૫૭.
૧૮ ઈશ્વરકૃપા સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક મકાન નં- ૧ થી ૧૪.
૧૯ ઈશ્વરકૃપા સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક મકાન નં- ૧૪ થી ૪૪.
૨૦ મંગલમુર્તી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૧ વોર્ડ નં-૭.
૨૧ મંગલમુર્તી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૨ વોર્ડ નં-૭.
૨૨ મંગલમુર્તી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૩ વોર્ડ નં-૭.
૨૩ મંગલમુર્તી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૪ વોર્ડ નં-૭.
૨૪ અંબિકાનાગર સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગ નું કામ ભાગ-૧.
૨૫ અંબિકાનાગર સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગ નું કામ ભાગ-૨.
૨૬ અંબિકાનાગર સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગ નું કામ ભાગ-૩.
૨૭ મહાલક્ષ્મી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોકનું ફીટીંગનું કામ ભાગ-૧.
૨૮ મહાલક્ષ્મી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોકનું ફીટીંગનું કામ ભાગ-૨.
૨૯ મહાલક્ષ્મી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોકનું ફીટીંગનું કામ ભાગ-૩.
૩૦ મહાલક્ષ્મી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોકનું ફીટીંગનું કામ ભાગ-૪.
૩૧ હુસૈનીપાર્કમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૧.
૩૨ હુસૈનીપાર્કમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૨.
૩૩ હુસૈનીપાર્કમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૩.
૩૪ હુસૈનીપાર્કમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૪.
૩૫ હુસૈનીપાર્કના મેઇન ગેટ થી એક્સપ્રેસ હાઇવે સુધી સીસી રોડ.
૩૬ વિમલપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૧.
૩૭ વિમલપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૨.
૩૮ વિમલપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૩.
૩૯ વિમલપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૪.
૪૦ વિમલપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૫.
૪૧ વિમલપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૬.
૪૨ વિમલપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૭.
૪૩ શ્રીજી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૧.
૪૪ શ્રીજી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૨.
૪૫ શ્રીજી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૩.
૪૬ શ્રીજી સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૪.
૪૭ કૃષ્ણનગર સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગ નું કામ ભાગ-૧.
૪૮ કૃષ્ણનગર સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગ નું કામ ભાગ-૨.
૪૯ કૃષ્ણનગર સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગ નું કામ ભાગ-૩.
૫૦ સિધ્ધીપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૧.
૫૧ સિધ્ધીપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૨.
૫૨ સિધ્ધીપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૩.
૫૩ સિધ્ધીપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૪.
૫૪ સિધ્ધીપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૫.
૫૫ સિધ્ધીપાર્ક સોસાયટીમાં પેવર બ્લોક ફીટીંગનું કામ ભાગ-૬.
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


  All rights reserved @ KATHLAL NAGARPALIKA                                                                        Total Visitor :  3315

 સંપર્ક:- કઠલાલ નગરપાલિકા, કઠલાલ
 (O).02691-243408  E-Mail : kathlal_palika@yahoo.co.in                                                                   Remote Support